Condicions Generals

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ I ACCEPTACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS

Aquestes condicions generals d’utilització de ESIMar Shop, juntament amb les condicions generals de contractació i/o les condicions particulars que es puguin establir, tenen com a finalitat regular la informació que es posa a disposició dels usuaris i les relacions comercials que s’estableixen entre ESIMar Shop i aquests usuaris.

 1. Si una persona navega pel portal i/o utilitza els serveis inclosos a ESIMar Shop, n’esdevé usuari.

2. Tant la navegació per ESIMar Shop com la utilització i/o l’adquisició de qualsevol dels seus productes, suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació que regeixin l’adquisició dels béns o la prestació dels serveis, i de les condicions particulars, si n’hi ha, que regeixin l’adquisició dels productes o la prestació dels serveis.

3. ESIMar Shop pot modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, aquestes condicions generals, així com les condicions generals de contractació exposades en el títol III i/o les condicions particulars específiques de cada cas. Aquestes modificacions s’han de publicar a ESIMar Shop, per tal que els usuaris les puguin conèixer abans de visitar/navegar per ESIMar Shop o d’adquirir qualsevol bé que s’hi ofereixi. Aquestes modificacions s’han de publicar a ESIMar Shop, per tal que els usuaris les puguin conèixer abans de visitar/navegar per ESIMar Shop o d’adquirir qualsevol bé que s’hi ofereixi.

TÍTOL I. CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DE ESIMAR SHOP

Aquestes condicions generals s’apliquen tant a l’activitat comercial i de subministrament d’informació que s’efectua a través de ESIMar Shop com a l’adquisició de béns i/o la prestació dels serveis oferts al portal, de manera que regeixen sempre tant la simple navegació per ESIMar Shop com l’adquisició de béns i/o la prestació de serveis, si bé aquestes últimes activitats addicionalment se sotmeten tant a aquestes condicions generals d’utilització com a les condicions generals de contractació aplicables i a les condicions particulars que hi pugui haver.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 1. ESIMar Shop té una preocupació especial per la seguretat i la confidencialitat de les dades aportades per sobre clients.
 2. En el moment que un client es registra al servidor segur de ESIMar Shop o fa una comanda, sobre dades personals i els relativa a la forma de pagament s’incorporen a la base de dades de la ESIMar Shop, que únicament s’utilitzen per tramitar la comanda.
 3. ESIMar Shop assegura la confidencialitat de les dades aportades pels clients i garanteix que en cap cas seran cedides a altres empreses.

  Per a més informació, vegeu l’apartat sobre Política de Privacitat.

  2. Propietat intel·lectual i industrial. PROHIBICIÓ D’ENLLAÇOS

  2.1. Tots els continguts que es mostren en ESIMar Shop, especialment marques, logotips, noms comercials, dissenys, textos, gràfics, icones, botons, programari o qualsevol altre element de què es pugui fer un ús industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ESIMar Shop o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió en el sistema en línia.

  2.2. En cap cas s’ha d’entendre que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats ni que confereix cap dret ni expectativa de dret, especialment drets d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització expressa prèvia de ESIMar Shop o dels titulars corresponents.

  2.3. No es pot establir cap vincle a ESIMar Shop des de qualsevol altra web sense el consentiment previ i exprés de ESIMar Shop.

3. RESPONSABILITAT DE ESIMAR SHOP
3.1. ESIMar Shop únicament respondrà dels danys que l’usuari pugui tenir com a conseqüència de la utilització de la ESIMar Shop quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de ESIMar Shop. L’usuari reconeix i accepta que la utilització de ESIMar Shop, així com l’adquisició dels productes que s’ofereixen, és risc i sota la seva responsabilitat.

3.2. ESIMar Shop no es fa responsable dels perjudicis que puguin derivar-se de:

(I) Inferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y / o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico o en los aparatos y equipos informáticos de los usuarios, motivados por causas ajenas a ESIMar Shop, que impidan o retrasen la prestación de los servicios o la navegación por el sistema.

(II) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o altres sistemes electrònics.

(III) Problemes causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de ESIMar Shop que no siguin atribuïbles a ESIMar Shop.

(IV) La impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per motius no imputables a ESIMar Shop per causa de l’usuari, de tercers o de supòsits de força major.

3.3 ESIMar Shop no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan de ESIMar Shop. En particular, ESIMar Shop en cap cas garanteix que els usuaris utilitzin el servei de conformitat amb la llei, les presents condicions generals, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

4. OBLIGACIONS DEL USUARI
4.1. Amb caràcter general l’usuari està obligat a complir les presents condicions generals i les condicions particulars, si n’hi ha, així com les advertències o instruccions especials d’ús que continguin o que estableixi ESIMar Shop, ia abstenir d’utilitzar ESIMar Shop d’una manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el seu funcionament normal, o que pugui danyar o deteriorar els béns o drets de ESIMar Shop, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer.
4.2. Concretament, sense que això impliqui restricció de l’obligació assumida per l’usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, quan l’usuari utilitza ESIMar Shop o algun dels seus serveis està obligat

(I) Si es registra, proporcionar dades autèntiques i mantenir-les actualitzades.

(II) No introduir, emmagatzemar o difondre en ESIMar Shop o des de la mateixa plataforma qualsevol informació o material difamatori, injuriós, obscè, amenaçador o xenòfob que inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió, o que atempti d’alguna manera contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra la normativa vigent.

(III) No introduir, emmagatzemar o difondre, mitjançant ESIMar Shop, cap programa d’ordinador, dades, virus, codis, equips de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a ESIMar Shop, a qualsevol dels serveis o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de ESIMar Shop, a qualsevol usuari, els proveïdors de ESIMar Shop o en general a qualsevol tercer, o que de qualsevol altre forma pugui causar qualsevol tipus d’alteració o impedir-los que funcionin amb normalitat.

(IV) Custodiar adequadament el nom d’usuari i la contrasenya que ESIMar Shop confirma als usuaris, com a elements identificadors i agilitzadors per a l’accés als serveis, no cedir el seu ús ni permetre a tercers que accedeixin, i assumir la responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar d’un ús inadequat dels mateixos. Igualment l’usuari es compromet a comunicar a ESIMar Shop, al més aviat possible, la pèrdua o el robatori per part d’un tercer, així com qualsevol risc, de el nom d’usuari i / o contrasenya.

(V) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través de ESIMar Shop, i no utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través d’ESIMar Shop per a remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

(VI) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres, de cap manera possible, quan s’utilitza ESIMar Shop o qualsevol dels seus serveis, incloent l’ús de contrasenyes o claus d’accés de tercers.

(VII) No destruir, alterar, utilitzar per a ús personal, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de ESIMar Shop, dels seus proveïdors o de tercers.

(VIII) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant ESIMar Shop qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut que no es tingui dret a posar a disposició de tercers de conformitat amb la llei.

5. COMUNICACIONS

A efectes d’aquestes condicions generals, per a qualsevol comunicació necessària entre ESIMar Shop i l’usuari, aquest s’ha de dirigir a el Servei d’Atenció a l’Client mitjançant el formulari que trobareu a “Informació de contacte”.

Les comunicacions de ESIMar Shop a l’usuari es realitzaran d’acord amb les dades aportades per l’usuari en registrar-se en ESIMar Shop.

El usuario acepta expresamente para todas las comunicaciones relacionadas con la utilización de ESIMar Shop y / o la adquisición de bienes la utilización del correo electrónico como procedimiento válido para la remisión de dichas comunicaciones.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR

6.1. Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola, que s’aplica quan aquest contracte no inclou cap disposició sobre la matèria d’interpretació, validesa i execució.

6.2. Les parts renuncien expressament a l’fur que pogués correspondre’ls i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

 1. CONDICIONS GENERALS DE CONTRATACIÓ
  INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRATACIÓ

1.1. Aquestes condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regulen expressament les relacions entre ESIMar Shop i terceres persones (en endavant, usuaris) que contracten els productes oferts a través d’ESIMar Shop.

1.2. Les presents condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic; la Llei 7/1998, sobre condicions generals de contractació; el Reial Decret 1906/1999, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals, que desenvolupa l’article 5.3 de la Llei 7/1998; la Llei 26/1984 (Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris); la Llei 7/1996, d’ordenació de el comerç minorista; el Reial Decret 14/1999, que regula la signatura electrònica, i altres disposicions legals que poden tenir aplicació.

1.3. La utilització i / o l’adquisició de qualsevol dels productes de ESIMar Shop suposa l’acceptació de l’usuari de totes les condicions generals de contractació i de les condicions generals d’utilització de ESIMar Shop, així com de les condicions particulars que puguin regir l’adquisició.

1.4. ESIMar Shop informa que els tràmits per a efectuar l’adquisició de béns són els que es descriuen en les presents condicions generals, així com la resta de tràmits específics que s’especifiquen en pantalla durant la navegació, de manera que l’usuari declara que coneix i accepta aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts en el portal.

1.5. Cualquier modificación y / o corrección de los datos proporcionados por los usuarios durante la navegación se efectuará según las indicaciones incluidas al portal.


2. PRODUCTES OFERTS. SISTEMA DE COMPRA

2.1. Els productes oferts a ESIMar Shop, juntament amb les seves característiques i el seu preu, han d’aparèixer en pantalla. Les despeses d’enviament a domicili de l’usuari són sempre per compte de comprador.

Els preus s’especificaran en pantalla en euros, inclouran l’IVA i han de ser sempre els vigents, excepte un error tipogràfic.

Les ofertes s’indicaran degudament en pantalla. ESIMar Shop se reserva el derecho a decidir en cada momento los productos que quiere contener y ofrecer a los usuarios a través de ESIMar Shop.

D’aquesta manera, ESIMar Shop pot afegir en qualsevol moment nous productes als que ja inclou ESIMar Shop, si no és que més endavant es determina una altra disposició, en aquest cas els nous productes es regiran pel que disposin les condicions generals que estiguin en vigor en aquell moment.

2.2. Per a l’adquisició dels productes, ESIMar Shop de sol·licitar als usuaris que siguin majors de 18 anys i que es registrin, per la qual cosa han de seguir i executar les instruccions següents, que han d’aparèixer en pantalla, així com qualsevol altra instrucció que aparegui en les diferents pantalles de ESIMar Shop:

(I) Omplir completament els formularis electrònics que apareguin en ESIMar Shop, seguint les instruccions que s’especifiquen.

(II) Prémer la icona / botó ACCEPTAR.

(III) Rebre la conformitat de l’registre en el compte de correu electrònic de l’usuari. El nom d’usuari i la contrasenya que l’usuari facilita a ESIMar Shop són elements identificadors i habilitadors per a accedir a ESIMar Shop i efectuar les compres, i tenen caràcter personal i intransferible. L’usuari no pot modificar el nom d’usuari, però sí la contrasenya. En aquest cas, les claus modificades perdran la seva validesa.

2.3. Un cop registrat, per comprar productes, l’usuari d’afegir el producte que vol adquirir al carret de compra, segons les indicacions recollides en pantalla, omplir el formulari de comanda i enviar-lo a ESIMar Shop, fet que suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes les condicions generals, així com de les condicions particulars que hi pugui haver.

Es considera que la compra es fa en el domicili d’ESIMar Shop.

2.4. Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, el Departament d’Atenció a l’Client de ESIMar Shop ha d’enviar per correu electrònic a l’usuari un comprovant de la compra.

Així mateix, el client pot sol·licitar la factura corresponent i ESIMar Shop l’enviarà. La confirmació de comanda i el comprovant de compra no tenen validesa com a factura. Els preus de compra són els vigents en el moment en què es realitza la comanda.

2.5. ESIMar Shop es reserva el dret de cancel·lar el nom d’usuari i la contrasenya, i per tant l’accés a ESIMar Shop, dels usuaris que tenen saldos deutors o impagats amb ESIMar Shop.


3. FORMA DE PAGAMENT, ENTREGA I DESISTIMENT DE LES COMANDESMIENTO DE LOS PEDIDOS

3.1. El pagament de l’preu dels béns comprats es farà mitjançant una targeta de crèdit a través del servidor segur de ESIMar Shop. Per tal de garantir la màxima seguretat als usuaris, ESIMar Shop es reserva el dret de sol·licitar els documents d’identitat i de mitjà de pagament de l’usuari corresponents, abans del lliurament de la comanda.

3.2 ESIMar Shop s’obliga a lliurar els béns que compra l’usuari en el domicili assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda, en el termini previst segons la forma d’enviament establerta en el moment de la compra.

3.3. L’usuari / comprador disposa d’un termini de catorze dies hàbils per resoldre la compravenda sense incórrer en penalització ni despesa.

El termini de catorze dies hàbils establert en el paràgraf anterior es compta a partir de la data en què el comprador rep els béns comprats.

En tot cas, s’entén que el comprador coneix el dret de desistiment des que entra a ESIMar Shop, que exigeix la lectura i acceptació de les presents condicions generals, i en el moment d’efectuar la comanda.

Les devolucions de les comandes es tramitaran a través dels punts de lliurament que ESIMar Shop estableix amb aquesta finalitat. En cas afirmatiu, es tornaran les quantitats rebudes mitjançant l’abonament en el compte de l’usuari, en un termini no superior a trenta dies, un cop verificat l’estat de la mercaderia.

El producte ha d’estar perfectament identificat amb el nombre de devolució que facilita el Servei d’Atenció a l’Client.

Si el producte és defectuós, ESIMar Shop es responsabilitza de substituir-lo, sempre que no hagi estat usat o danyat per causes imputables a el client comprador, sense cap despesa per a l’usuari i en el menor temps possible.

Si el producte arriba en mal estat a l’usuari, aquest pot fer la reclamació enviant un correu electrònic a el Servei d’Atenció a l’Client, mitjançant el formulari que hi ha a “Informació de contacte”, en un termini de 24 hores des del moment de la recepció.

Després d’aquest termini, ESIMar Shop no es responsabilitza de cap reclamació per aquest motiu. ESIMar Shop disposa de fulls de reclamació per al consumidor (d’acord amb el Decret 152/2001, de 13 de setembre de 2005).

4. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ FUR

4.1. El present contracte es regeix per la legislació espanyola, que s’aplica quan aquest contracte no inclou cap disposició sobre la matèria d’interpretació, validesa i execució.

4.2. Les parts renuncien expressament a l’fur que els correspon i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.